News Kannada
Thursday, April 18 2024
Cricket
Uncategorized

ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್‌ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡ್‌ ದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬುಲ

Kambldd
Photo Credit :

ಕಂಬಲ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬು. ಈ ಕಂಬುಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲಾ ಅಂದ್. ಗೋಣೆರೆನ್ ಕೆಸರ್ ಕಂಡೊಡ್ ಗಿಡಪುನಾ ಗೊಬ್ಬು. ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಕಂಬುಲಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ‌ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಜಾನಪದ ಗೊಬ್ಬು ಇಂದು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬುಲ ತುಳುನಾಡ್‌ ಮಾತ್ರ ಆತ್ತಂದೆ ಬೆತೆ ಬೆತ ಕಡೆಟ್‌ಲ್‌ ಕಂಬಲ ಆವೂಂದು ಉಂಡು. ಕಂಬಲ ತೂಯಾರೆ ಪಂದ್‌ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆರ್ದ್‌ ಬರ್ಪೆರ್.‌ ಕಂಬಲ ಗ್‌ ‌ ಆಯಿತನೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು.

ಕಂಬಲ ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಕಾಲಡೆ ನಡತ್ತೂಂದು ಬೈದಂಡ್. ನೀರ್ ಪಾಡ್ಡ್ ಗೋಣೆರೆನ್ ಬಲಿಪರೆ ನಡೂಟು ಕೆಸರ್ ಮಣ್ಣ್ ದ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟ್ ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಗೋಣೆರೆನ್ ಬಲಿಪು ಜಾಗಗ್‌ ‘ಕರೆ’ ಪಂಡ್ ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಲೆಡ್ ನಡಪುನ ಕಂಬ್ಲೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದೀದ್ ಉಂಡು. ‌ ಕೋಟಿಕರೆ-ಚೆನ್ನಯ್ಯಕರೆ, ಕಾಂತಾಬಾರೆ-ಬೂದಬಾರೆ ನನಲಾ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಲೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಕಂಬುಲ ನಡಪಿನಿ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳುಡ್ದು ಮಾರ್ಚಿ ಮುಟ್ಟ. ಕಂಬುಲದ ದುಂಬುನಾನಿ ರಾತ್ರೆಡ್ ಕಂಬುಲದ ಕಂಡೊನು ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗೊದಕುಲು ಈ ಪನಿ ಕುಲ್ಲುನ ಕೆಲಸೊನು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಕಂಬಲು ತುಳುನಾಡ್‌ ಮಾತ್ರ ಆತ್ತ್‌ ಬೆತೆ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ ಲ ಕಂಬುಲ ಗೂಬ್ಬವೆರ್.‌

ಇಂದುವೇ ನವೆಂಬರ್‌ 25,26ಕ್ಕ್‌ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್‌ ರೈ ಇಂಬೆರ್‌ ನೇತೃತ್ವಡ್‌  ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿಗ್  ಕಂಬಲುದ ಗೌಜಿ ನಡಪರೆ  ಉಂಡು. ಈ ಕಂಬುಲಗ್‌ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಂದ್‌ ಪುದರ್‌ ದೀತೆರ್. ‌ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗ್‌ ಗೌರವ
ಕೊಪರ್ಪುನ ಸಲುವಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಲಗ್‌ ಕನ್ನಡದ ನಟರಾಯಿನ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುನೀತ್ ಅಕುಲೆನ ಪುದರ್‌ ನ್‌ ದಿತೇರ್.

ತುಳು ಕೂಟಗ್‌  50 ವರ್ಷ  ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ಟ್  ಬೆಂಗಳೂರುಡು   ಕಂಬಲ ನಡಪಯರೆ   ತುಳುಕೂಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ್‌ ಇತ್ತಂಡ್.‌ ಈ    ಕಂಬುಲನ್ನ್‌  ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ  ಉದಿಪನ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್  ರಜನಿಕಾಂತ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶ್ , ದರ್ಶನ್ ಬೊಕ್ಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ  ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಪಾಲ್‌ ಪಡೆಯರೆ ಉಲ್ಲೆರ್.‌  ಇಂಚನೇ ನಾನಾತ್‌ ಬಿನ್ನೆರ್‌ ಪಾಲ್‌ ಪಡೆಯರೆ ಉಲ್ಲೆರ್. 116 ಕಂಬಲದ ಧನಿಕ್ಕುಲು ಕಂಬುಲ ಗ್ ಪುದರ್‌ ನ್‌ ಕೊರ್ತೆರ್.‌  ಅರಮನೆ ಮೈದಾನಡ್‌  ನಡೆಪುನ ಕಂಬಲಗ್  8 ಲಕ್ಷಗ್‌ ಎಚ್ಚ ಜಾನ ಬರಪುನ   ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಕಂಬುಲಗ್‌  ಬರ್ಪುನ    ಗೋಣೆರೆಗ್‌ ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರ್‌ ಕುಡ್ಲರ್ದ್ ಕೊನೊವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂಚ ಬಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಕಂಬುಲ. ಪೊಸ ಪೆರ್ಮೆಗ್‌ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರೆ ಉಂಡು.  ಅಂಚಾದ್‌  ಕಂಬುಲ ತುಳುನಾಡ್‌ ಗ್‌ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ್‌ ಇಜ್ಜಿ. ಪುರ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ ಲ ನಡತ್ತೂಂದು ಉಂಡು.

ಎರ್ಲೆನ್ ದೇರುನೆಟ್ಟ್ ಲಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆದ ನಮುನೆಲು ಉಂಡ. , ಕನೆ ಪಲಯಿ, ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಮಲ್ಲ, ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಎಲ್ಯ, ಅಡ್ಡ ಪಲಯಿ, ನಾಯರ್‌ಡ್ ಮಲ್ಲ, ನಾಯರ್ ಡ್ ಎಲ್ಯ ಇಂಚ ನಾನಾ ರೀತಿಡ್ ಅಜತ್‌ದ್ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡಾಪುವೆರ್. ಮೊಲು ಕನೆ ಪಲಾಯಿದ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂದ್‌ ತೆರಿಯೊನುಗ. ಕರೆತ್ತ ನಡೂಟು ಆಜರೆ ಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಏಲರೆ ಕೋಲು ಎತ್ತರೊಗು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್ ಆ ನಿಶಾನೆಡ್ ಆಜರೆ ಕೋಲು ಏಲರೆ ಕೋಲು ಪಂದ್ ಬರೆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನೆ ಪಲಾಯಿ‌ಡ್ ಇತ್ತಿ ಎಲ್ಯ ಮುಂಡೊನು ಗಿಡಾಪುನಾಯೆ ಕಾರ್ ಡ್ ದೊಂಕುದು ಪತ್ತ್ ದ್ ಗಿಡಾಪುನಗ ಎರುತ್ತ ರೇಸ್‌ದ ಬರಸ್‌ಗ್ ನೀರ್ ಮಿತ್ತ್ ರಟ್ಟುಂಡು ಆ ನೀರ್ ಮಿತ್ತ್ ಇತ್ತಿ ನಿಶಾನೆಗ್ ತಾಗ್ಂಡ್ ಪಂದಾಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನಾಮುನುಲೆನ್‌ ಪಡೆಪ.

ಇಂಚ ಕಂಬುಲನ್‌ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಡಪವೊಂದು ಬೈದೆರ್.‌ ನೆಕ್ಕ್‌ ಆಯಿತಾನೆ ಆಯಿನ ವಿಶೇಷತೆಲು ಉಂಡು. ಇತೆ ಕಂಬುಲು ಪುಗರ್ತೆನ್‌ ಪಡೆಯೊಂದು ಪುರಾ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ ಲ ನದತ್ತೊಂದು ಉಂಡು. ಕಂಬುಲ ನನಲಾ ದುಂಬುಗಾ ಇಂಚನೆ ಪುರಾ ಕಡೆಟ್ಟ್‌ ಲ ಪಸರಿಸವೊಂದು ಪೊವೊಡು.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34
ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು

Read More Articles
Related Articles

ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಗ್ WhatsApp ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ