Ad

ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೊಡೋ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾತುಂಡ್; ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯೆಕ್ಷೆ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ

Bsy
Photo Credit: Author

ಒಡಿಪು: ಒಡಿಪು ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್‌ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್‌ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯೊಡ್‌ ಕಾನೂನು ಹಾಳಾತ್‌ ಂಡ್.‌ ಏರ್‌ ದಾದಾಬೋಡಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ರೀತಿ ವಾತಾವಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತುಂಡ್.‌ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರಕಾರದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯೊದ ಜನಕುಲು ಅನುಭವಿಸವೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್.‌ ಬಂಗ ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್‌ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯೆಕ್ಷೇರಾಯಿನ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪಂಡೆರ್.‌

ಒಡಿಪುಡ್‌ ಇನಿ ಪಾತೆರಿನ ಆರ್‌, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಡ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಗ್‌ ನೂರ್ದ್‌ ಖಾಕಿ ದಕುಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟ್‌ ಪಾಡಿನವು, ಹುಬ್ಬಳಿ ಡ್‌ ಆಯಿನ ಘಟನೆಲು, ಇಂಚಿನವು ರಡ್ಡ್‌ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲೊರ್ದ್‌ ಇಂಚಿ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಉಂಡು. ಉಂದೆಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ದಕ್ಲೆನ ಉದಾಸಿನ ಲಕ್ಕ್‌ ದ್‌ ತೊಜೊಂದ್‌ ಉಂಡು ಪಂದ್‌ ಕೋಪ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯೇರ್.‌

Ad
Ad
Ad